Zdravotnické otázky

Informační brožury

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve a kostní dřeně, provedení a komplikace v praxi

Krvetvorné kmenové buňky

Využití – transplantace:

  • Autologní – používány vlastní buňky nemocného
  • Alogenní – používány buňky jiného člověka – dárce (příbuzného či nepříbuzného s pacientem, důležitost HLA systému)

Nejčastější otázky k léčbě

PŘINÁŠÍ S SEBOU LÉČBA LYMFOMŮ OMEZENÍ TOHO, CO MOHU DĚLAT?

Různé druhy léčby s sebou nesou, jak jsme si již řekli, různé vedlejší účinky, jež mohou mít vliv na vaše každodenní činnosti. Aktivní léčba do vašeho programu určitým způsobem zasáhne – budete například chodit na kontroly a různé léčebné procedury do nemocnice. I přesto mohou mnozí lidé trpící lymfomem zůstat ve svém zaměstnání, vykonávat každodenní úkoly a vést celkem normální život.

JAK MOHU SVÉ RODINĚ A PŘÁTELŮM USNADNIT, ABY MI MOHLI POMOCI?

Co je to transplantace krvetvorných buněk

  • Transplantace krvetvorných buněk je přenos vlastní (autologní) nebo dárcovské (alogenní) krvetvorné tkáně.
  • Účelem je obnova kostní dřeně po vysoce dávkové chemoterapii (autologní tr.) nebo využití léčebného potencionálu dárcovské krvetvorby (alogenní tr. KD).

Rozdělení a indikace transplantací

K autologní transplantaci jsou indikováni nemocní s vysoce rizikovými nehodgkinskými lymfomy, hodkinským lymfomem a mnohočetným myelomem.

Co je to radioterapie

Radioterapie (aktinoterapie) je nejstarší používaná léčba lymfomů (principem je použití ionizujícího záření), její počátky sahají až do doby před druhou světovou válkou. Radioterapie byla zpočátku užívána jen k úlevě od obtíží, tedy k ozáření velké masy nádoru. Zhruba před padesáti lety se zjistilo, že u počátečních stadií Hodgkinova lymfomu a některých forem lymfomů nehodkginských může vést ozáření postižené uzliny a uzlin sousedních k úplnému vyléčení. V padesátých a šedesátých letech minulého století se tak ozařovaly stále větší oblasti uzlin i u pacientů s pokročilým onemocněním.

Co je to imunoterapie

Imunitní systém má důležitou úlohu v ochraně člověka před nádorovým onemocněním. Jestliže přesto dojde k rozvoji nádorového onemocnění, může vhodně povzbuzený imunitní systém pacienta v léčbě onemocnění podpořit. Naše schopnost povzbudit imunitu pacienta sice zatím není taková, aby umožnila léčbu lymfomů bez použití chemoterapie či ozařování, může však pomoci v situaci, kdy dojde pomocí chemoterapie, ozařování či transplantační léčby k navození kompletní nebo částečné remise, tedy ke zmenšení množství nádoru, které má pacient v těle.

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem

Úvodem

 

GIVT.cz