Nadace

Nadace Haimaom je nadací na podporu transplantace kostní dřeně, jež dále pomáhá lidem s krevními nádory a vrozenými poruchami krevního srážení.

Myšlenka zřízení Nadace Haimaom se zrodila na půdě Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc v roce 1997 ze stále narůstajících potřeb pomoci zlepšit prostředí pro léčbu nemocných s chorobami krvetvorby a poruchami krevního srážení, doplnit pracoviště o nové moderní přístroje a zajistit a podporovat edukační aktivity jak pacientů, tak personálu pracoviště a  dalších hematologů ze zdrojů, které stojí mimo standardní financování zdravotní péče v naší republice.

Činnost nadace je realizována zvláště soustřeďováním finančních prostředků, které následně využívá na zlepšování hospitalizačních podmínek pacientů, zvyšování kvality zdravotnické péče či edukační programy pro pacienty a jejich rodinné příslušníky. Nadace Haimaom si cení lidí, kteří v ní pracují, proto neustálé usiluje i o rozvoj lidského potenciálu. Prohlubování znalostí a výměna zkušeností probíhá např. prostřednictvím dalšího vzdělávání pracovníků kliniky, pravidelných setkání lékařů spádového regionu či každoročního celorepublikového sjezdu „Olomoucké hematologické dny“, kde jsou prezentovány výsledky nejmodernějších diagnostických možností a léčebných přístupů v hematologii a  diskutovány možnosti další spolupráce jednotlivých center jak v České republice, tak ve světě.

 

GIVT.cz