Statut nadace

STATUT NADACE HAIMAOM

Upravený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších platných právních předpisů

Správní rada jako statutární orgán Nadace HAIMAOM, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl N, vložka 163, přijala na zasedání konaném dne 11. 12. 2015 statut nadace v níže uvedeném znění, a to v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších platných právních předpisů.

Část I.
Úvodní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení
1.1. Název nadace je Nadace Haimaom (dále také jen „nadace“).
1.2. Sídlem nadace je Hemato-onkologická klinika Fakultní nemocnice (dále jen „HOK FN“) v Olomouci, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc.
1.3. Identifikační číslo nadace je 66935610, daňové identifikační číslo je CZ66935610.
1.4. Nadace je zapsána v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl N, vložka 163.
1.5. Nadace vznikla zápisem do nadačního rejstříku Okresního úřadu v Olomouci pod č. j. RVV/2087/97 ke dni 21. 8. 1997 na základě Zakládací smlouvy ze dne 1. 7. 1997.

Čl. 2 Právní poměry nadace
2.1. Nadace je právnickou osobou, jež se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších platných právních předpisů (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“), dalšími obecně závaznými předpisy, nadační listinou a tímto statutem.

Čl. 3 Územní působnost nadace
3.1. Nadace vyvíjí svou činnost na celém území České republiky.

Čl. 4 Účel nadace
4.1. Nadace je zřízena za účelem vytváření nadstandardních podmínek pro pacienty s vážnými poruchami krvetvorby, prohloubení péče o ně, se zaměřením na neustálé zkvalitňování lékařské a laboratorní techniky, materiálního vybavení HOK FN Olomouc a postgraduální vzdělávání lékařů a ostatního zdravotnického personálu kliniky, doškolování v moderních léčebných metodách, ve výuce jazyků, nákupů odborné literatury a organizaci osvětové činnosti. Předchozí výčet je současně všeobecně prospěšným cílem nadace.
4.2. Cílem nadace je podporovat transplantaci kostní dřeně a pomoci lidem s krevními nádory a vrozenými poruchami srážení.

Čl. 5 Činnost nadace
5.1. K dosažení uvedených cílů vyvíjí tyto činnosti:
a) Soustřeďuje finanční prostředky na účtu nadace.
b) Pořizuje či přispívá na přístrojové a materiální vybavení HOK FN Olomouc.
c) Organizuje a finančně zajišťuje edukační programy pro nemocné a jejich rodinné příslušníky.
d) Rozvíjí vzájemnou spolupráci zdravotníků, příbuzných pacientů a veřejnosti a informuje je o problémech a potřebách pacientů HOK FN Olomouc.
e) Organizuje odborná setkání lékařů spádového regionu s cílem postgraduálního vzdělávání a zlepšení informovanosti o nových diagnostických a léčebných možnostech HOK FN Olomouc.
f) Podporuje vzdělávání pracovníků HOK FN Olomouc a jejich účast na odborných seminářích a kongresech a přispívá na ně.
g) Spolupodílí se na organizaci celostátního sjezdu (Olomouckých hematologických dnů), který je nejvýznamnějším pravidelným každoročním fórem hematologů České republiky, na kterém jsou prezentovány výsledky nejmodernější diagnostických možností a léčebných přístupu v hematologii a diskutovány možnosti další spolupráce jednotlivých center jak v ČR, tak i na poli mezinárodním.
h) Podílí se na činnosti nadací činných v ČR a v jiných státech světa.

Část II.
Majetek nadace

Čl. 6 Výše nadačního kapitálu
6.1. Výše nadačního kapitálu činí 1.380.000,- Kč.

Čl. 7 Zdroje nadace
7.1. Prostředky pro realizaci svého cíle a zajištění své činnosti, jež jsou uvedeny výše, získává nadace zejména z následujících zdrojů:
- dary právnických a fyzických osob věnované nadaci,
- příjmy plynoucí z hospodaření s majetkem nadace
- výnosy z pořádaných akcí, apod.
- know-how pracovníků HOK FNOL a Nadace Haimaom
- sponzoring

Čl. 8 Používání prostředků nadace
8.1. Prostředků nadace lze použít pouze k realizaci cíle nadace uvedeného v čl. 4, a to zejména na:
- příspěvky a finanční zajištění činností uvedených v čl. 5,
- odměny, které se poskytují za práci pro nadaci vykonanou na základě objednávky nebo s předchozím souhlasem správní rady nadace,náhrady cestovních výdajů těch, jež podle předchozího odstavce vykonávají práci pro nadaci, a to podle platných předpisů na základě vyúčtování předloženého správní radě nadace.
8.2. Příspěvky lze poskytnout pacientům s poruchou krvetvorby léčených a dispenzarizovaných na HOK FN Olomouc podle pravidel stanovených pro každý kalendářní rok správní radou.
8.3. Z prostředků nadace lze podle rozhodnutí správní rady přispívat na lékařskou péči poskytovanou na doporučení lékaře nad rámec standardní lékařské péče hrazené ze zdravotních pojišťoven, včetně nákupů léků a pomůcek pro pacienty s poruchou krvetvorby, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění a příspěvků na lázeňské popřípadě rekreační pobyty pacientů.

Část III.
Orgány nadace

Orgány nadace jsou správní rada a dozorčí rada.

Čl. 9 Správní rada
9.1. je statutárním orgánem nadace. Spravuje majetek nadace, řídí její činnost a rozhoduje o všech náležitostech nadace.
9.2. Členem správní rady nadace může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá dle ust. § 363 OZ.
9.3. Správní rada nadace má 9 členů. Počet členů musí být dělitelný třemi. První správní radu nadace tvořili její zakladatelé.
9.4. Funkční období členů správní rady je tříleté. Opětovné zvolení členů správní rady je možné.
9.5. Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím funkčního období, zvolí správní rada na uvolněné místo nového člena. Jeho funkční období skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství v radě právě zaniklo.
9.6. Členové správní rady volí tajnou volbou ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání rady.
9.7. Výlučná působnost správní rady spočívá v:
- vydat statut a rozhodovat o jeho změnách,
- schvalovat rozpočet a jeho změny,
- schvalovat roční účetní uzávěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření (dále jen "výroční zprávu"),
- rozhodovat o sloučení,
- volit nové členy správní rady, dozorčí radu, nestanoví-li nadační listina jinak
- rozhodovat o odvolání člena správní rady a člena dozorčí rady, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce,
- rozhodovat o zvýšení nadačního jmění.
9.8. Není-li stanoveno jinak, k rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu prosté většiny jejich členů a při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
9.9. Členství ve správní radě zaniká:
- uplynutím funkčního období,
- úmrtím,
- odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo poruší-li závažným způsobem nebo opakovaně příslušná ustanovení občanského zákoníku, zakládací listinu nebo statut,
- odstoupením.

Čl. 10 Jednání jménem nadace
10.1. Jménem nadace jedná předseda a místopředseda správní rady nebo jimi pověřený člen, přičemž mohou jednat každý samostatně.
10.2. Podepisování za nadaci se děje tak, že k názvu nadace se připojí podpis předsedy nebo místopředsedy správní rady.

Čl. 11 Dozorčí rada
11.1. Dozorčí rada je kontrolním a revizním orgánem nadace.
11.2. Členem dozorčí rady nadace může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá dle ust. § 369 OZ.
11.2. Dozorčí rada má 3 členy.
11.3. Pro volbu a odvolávání členů dozorčí rady a jejich funkční období platí obdobně ustanovení o správní radě.
11.4. Působnost dozorčí rady je stanovena občanským zákoníkem.

Čl. 12 Výroční zpráva a účetnictví
12.1. Dle § 358 OZ Nadace Haimaom sestaví výroční zprávu do konce šestého měsíce od uplynutí předcházejícího účetního období. Dále nadace výroční zprávu uveřejní do třiceti dnů od jejího schválení správní radou a zpřístupní ji také ve svém sídle. Není-li nadace zřízena jako veřejně prospěšná, postačí zpřístupnit výroční zprávu v jejím sídle (dle § 360 OZ).
12.2. Výroční zpráva musí obsahovat údaje uvedené v ust. § 358 OZ.
12.3. Nadace vede účetnictví v souladu s příslušnými ustanoveními OZ.

Část IV.
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Čl. 13 Změna statutu
13.1. O změnách statutu rozhoduje správní rada, a to třípětinovou většinou všech hlasů.

Čl. 14 Zrušení a zánik nadace
14.1. Nadace se ruší:
- dosažením účelu, pro který byla zřízena, tzn. dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o dosažení účelu nadace,
- rozhodnutím správní rady o sloučení s jinou nadací nebo nadačním fondem, tzn. dnem vedeným ve smlouvě o sloučení,
- rozhodnutím soudu o zrušení nadace dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí neboprohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku
14.2. Likvidace nadace probíhá podle ust. § 376 a násl. OZ.

V Olomouci dne 11. 12. 2015

 

GIVT.cz